Arriba

Adopción

Asunto sindical

Formación sindical*

Liberado sindical

Deber inescusable*

Exames*

Garda Legal

Imprevistos*

Consulta médica*

Lactancia*

Nacemento fillo*

Morte familiar*

Traslado domicilio*

Permisos electorais

Candiadatos eleccións
 
 

Nacemento dun fillo

LEXISLACIÓN: Lei 4/88 da Función Pública de Galicia, Art. 70.1.a, modificada pola Lei 3/95 (DOG 20-04-95).

DOCUMENTACIÓN: Solicitude persoal .

DURACIÓN: Dous días cando o suceso se produza na mesma localidade e catro días cando sexa en localidade distinta.

OBSERVACIÓNS: Familiares ata segundo grao por consanguinidade ou afinidade (avós, pais, irmáns e netos, tanto propios como políticos; non entran no segundo grao sobriños, tíos nin primos).

RETRIBUCIÓNS: Non hai desconto de haberes.

 

 
    * Correspóndelle ó director conceder estes permisos,  segundo a Orde de 27 de xaneiro de 1994 (DOG de 21-02-94) e Ordes do 22 de xullo e de 1 de agosto de 1997 (DOG de 2-09-97). Os directores dos centros e os mestres das escolas unitarias solicitarán os permisos ó Servicio de Inspección.