Arriba

Adopción

Asunto sindical

Formación sindical*

Liberado sindical

Deber inescusable*

Exames*

Garda Legal

Imprevistos*

Consulta médica*

Lactancia*

Nacemento fillo*

Morte familiar*

Traslado domicilio*

Permisos electorais

Candiadatos eleccións
 
 

Ausencias por consulta médica

A xustificación das faltas do profesorado por consulta médica será valorado pola Dirección do Centro,  que deberá desestimala cando se advirta que a consulta podería realizarse sen inconveniente en horario non lectivo do profesorado e polo tanto incluílas nas 24 ou 30 unidades lectivas a que fai referencia a Orde do 27 de xaneiro de 1994.   No caso de aceptarse a xustificación,  incluirase no apartado 70.2 da Lei 4/88 da Función Pública de Galicia como deber inescusable de carácter persoal,  sendo requisito indispensable a acreditación da hora na que finalizou a consulta.

 
    * Correspóndelle ó director conceder estes permisos,  segundo a Orde de 27 de xaneiro de 1994 (DOG de 21-02-94) e Ordes do 22 de xullo e de 1 de agosto de 1997 (DOG de 2-09-97). Os directores dos centros e os mestres das escolas unitarias solicitarán os permisos ó Servicio de Inspección.