Sair

 

Asuntos propios

Maternidade e paternidade

Embarazo en vacacións

Embarazo interinas

Risco embarazo

Enfermidade

Licencia por estudios

Licencias por oposicións

Matrimonio

 
 

Licencia por oposicións

LEXISLACIÓN: Orde do 22 de abril de 1957 (BOE 3-5-57).

DOCUMENTACIÓN: Solicitude dentro dos dez días seguintes á aparición na lista definitiva de admitidos.

DURACIÓN: Dende 10 días antes do comezo das probas ata o oitavo día posterior á finalización das mesmas.

OBSERVACIÓN: Trátase dunha licencia para concorrer a calquera oposición docente.  Non está retribuída.