Sair

 

Asuntos propios

Maternidade e paternidade

Embarazo en vacacións

Embarazo interinas

Risco embarazo

Enfermidade

Licencia por estudios

Licencias por oposicións

Matrimonio

 
 

Licencia por matrimonio

LEXISLACIÓN: Lei 4/88, Función Pública de Galicia, Art. 68.1.

DOCUMENTACIÓN: Solicitude e copia da páxina correspondente do Libro de Familia ou certificación do matrimonio.

DURACIÓN: 15 días naturais ininterrompidos.

RETRIBUCIÓNS: Non hai desconto de haberes.