Sair

 

Asuntos propios

Maternidade e paternidade

Embarazo en vacacións

Embarazo interinas

Risco embarazo

Enfermidade

Licencia por estudios

Licencias por oposicións

Matrimonio

 
 

Embarazo e parto interinas-substitutas

LEXISLACIÓN: A mesma que para os/as funcionarios/as.

DOCUMENTACIÓN: A mesma.

DURACIÓN: A mesma se ocupa vacante.

OBSERVACIÓNS: Para ter dereito a prestación económica por ILT é preciso estar afiliada á S.S. o menos nove meses antes da data prevista para o parto e haber cotizado 180 días o ano inmediato anterior.  Hai que obter o nomeamento da Delegación antes do parto.

No caso de que o nomeamento dunha interina termine durante o período do permiso por maternidade, inscribirase como demandante nas Oficinas de Emprego para continuar percibindo a prestación por ILT (75%) a través do INEM,  pasando despois, reunindo os requisitos necesarios,  a percibir a prestación por desemprego.