Sair

 

Asuntos propios

Maternidade e paternidade

Embarazo en vacacións

Embarazo interinas

Risco embarazo

Enfermidade

Licencia por estudios

Licencias por oposicións

Matrimonio

 
 

Licencia por enfermidade

LEXISLACIÓN: Lei 4/88 da Función Pública de Galicia, Art. 68.4. Lei Xeral da Seguridade Social (Art. 126 e seguintes),  Lei 29/75 de 27 de xuño da Seguridade Social de Funcionarios (Art. 20 e seguintes) e Real Decreto 670/87 de 30 abril.

DOCUMENTACIÓN: Baixa médica oficial se é máis de catro días, aportando certificado médico,  modelo de Muface ou da Seguridade Social.

DURACIÓN: Ata alta médica. Máximo 18 meses (ILT). Esgotada ILT conceden Invalidez Provisional (IP).  Esgotada IP,  concédese a Invalidez Permanente ata a xubilación.

OBSERVACIÓNS: Renovación da Baixa cada 7/15 días.  Ata tres meses, a totalidade das retribucións;  prórrogas mensuais.  Máis de tres meses,  retribucións básicas (soldo e trienios), resto MUFACE ata seis anos.

Reserva de posto de traballo e tempo computable trienios/pasivos.