Sair

 

Asuntos propios

Maternidade e paternidade

Embarazo en vacacións

Embarazo interinas

Risco embarazo

Enfermidade

Licencia por estudios

Licencias por oposicións

Matrimonio

 
 

Licencia por estudios

LEXISLACIÓN:  Lei 4/88, Función Pública de Galicia,  Art. 68.5.

DOCUMENTACIÓN: A que establece a convocatoria anual respectiva.

DURACIÓN: Un curso escolar improrrogable.

OBSERVACIÓNS: Para estudios relacionados co traballo docente. O tempo é computable ós efectos de antigüidade, pasivos, etc.

RETRIBUCIÓNS:  A totalidade das retribucións nas últimas convocatorias.  No ámbito de xestión do MEC aplícase o art. 54.2 da Lei 42/94, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Orde Social,  que establece que os profesores dos corpos docentes previstos na LOXSE poderán percibir ata o total das súas retribucións cando disfruten de licencias por estudios no curso escolar.