Sair

 

Asuntos propios

Maternidade e paternidade

Embarazo en vacacións

Embarazo interinas

Risco embarazo

Enfermidade

Licencia por estudios

Licencias por oposicións

Matrimonio

 
 

Asuntos propios

LEXISLACIÓN: Lei 4/88 da Función Pública de Galicia, Art. 68.3

DOCUMENTACIÓN:  Solicitude persoal.

DURACIÓN: Ata tres meses cada dous anos.  (Pódense pedir por días, semanas, etc.).

OBSERVACIÓNS: Concesión subordinada ás necesidades do Centro e do servicio.   (Non gardan relación cos nove días "moscosos",  non contemplados para os corpos docentes segundo a Orde do 27 de xaneiro de 1994,  DOG 21-01-94).

RETRIBUCIÓNS: Sen retribucións.  O tempo conta ós efectos de servicios para trienios.