Arriba

Adopción

Asunto sindical

Formación sindical*

Liberado sindical

Deber inescusable*

Exames*

Garda Legal

Imprevistos*

Consulta médica*

Lactancia*

Nacemento fillo*

Morte familiar*

Traslado domicilio*

Permisos electorais

Candiadatos eleccións
 
 

Lactancia

LEXISLACIÓN: Lei 4/88 da Función Pública de Galicia, Art. 70.1.e, modificada pola Lei 3/95 (DOG 20-04-95).

DOCUMENTACIÓN: Solicitude e fotocopia cotexada do Libro de familia.

DURACIÓN: Dereito a unha hora diaria de ausencia do traballo.  Este tempo poderase dividir en dúas fraccións ou substituírse por unha reducción de xornada de unha hora  (a Lei 30/84, da Función Pública,  contempla que poderá substituírse por unha reducción da xornada en media hora).

OBSERVACIÓNS: Indistintamente o pai ou a nai,  para fillos menores de nove meses.  Lactancia natural ou artificial.