Sair

Incompatibilidade

Exc. vol. personal

Agrupación familiar

Coidado de fillos interinas

Coidado familiares

Outras situacións

Permutas

 
 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

LEXISLACIÓN: Lei 4/88 da Función Pública de Galicia (DOG 01-06-88), modificada pola Lei 3/95 (DOG 20-04-95).

OBSERVACIÓNS: Pódese declarar de oficio ou a instancia de parte cando os funcionarios/as estean en situación de servicio activo noutro corpo ou escala de calquera administración pública, a non ser que obtivesen a oportuna compatibilidade,  ou pasen a prestar servicios en organismos ou entidades do sector público e non lles corresponda quedar noutra situación.  O tempo non computa ós efectos de trienios e dereitos pasivos.