Sair

Incompatibilidade

Exc. vol. personal

Agrupación familiar

Coidado de fillos interinas

Coidado familiares

Outras situacións

Permutas

 
 

Excedencia voluntaria por agrupación familiar

LEXISLACIÓN: Lei 4/88 da Función Pública de Galicia (DOG 01-06-88), modificada pola Lei 3/95 (DOG 20-4-95).

DOCUMENTACIÓN: Solicitude á Delegación Provincial.

DURACIÓN: Un mínimo de dous anos e non hai límite máximo (Lei 13/1996, do 30 de decembro, BOE 31-12-96).

OBSERVACIÓNS: Para os funcionarios/as cando o seu cónxuxe resida noutro concello por desempeñar un posto de traballo de carácter definitivo como funcionario de carreira ou laboral en calquera administración pública ou organismo autónomo. O tempo non computa ós efectos de trienios e dereitos pasivos.

RETRIBUCIÓNS: Sen retribucións.