Arriba

Adopción

Asunto sindical

Formación sindical*

Liberado sindical

Deber inescusable*

Exames*

Garda Legal

Imprevistos*

Consulta médica*

Lactancia*

Nacemento fillo*

Morte familiar*

Traslado domicilio*

Permisos electorais

Candiadatos eleccións
 

Permisos electorais

LEXISLACIÓN: Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral, artigos 28,76.4 e 78.4 (BOE 20-06-85).

 

OBSERVACIÓNS: Os traballadores por conta allea e os funcionarios nomeados presidentes ou vocais das mesas electorais teñen dereito a un permiso retribuído de xornada completa durante o día da votación, sendo laborable; en todo caso, teñen dereito a unha reducción de 5 horas da súa xornada de traballo o día inmediatamente posterior. Da mesma forma, son aplicables estes permisos ós que acrediten a súa condición de interventores.  Os traballadores por conta allea e os funcionarios que acrediten a condición de apoderados, teñen dereito a un permiso retribuído durante o día da votación.